Yogesh Patil (Mumbai)
Amudhavanan P 
Amol Bhagat (Pune)
Raktim Mukherjee (Kolkata)
Sway Stagall (Los Angeles)
Jose Claudio Cunha e Silva (Montijo)
Mr. Ranojit Karmokar (kolkata)
ASHA EREAL MEDIA (Kolkata)
Vikram Bolegave (udgir)
Gianni Petrizzo (Agropoli)