Mainak Chowdhury (kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Amol Bhagat (Pune)
Ramkrishna Das (kolkata)
Ravi Balaji (Chennai)
Jose Claudio Cunha e Silva (Montijo)
Debjani Das (Kolkata)
Mr. Ranojit Karmokar (kolkata)
Diyashi Sharma (kolkata)
Katelynn Peterson (New York)