Yogesh Patil (Mumbai)
Ramkrishna Das (kolkata)
Ravi Balaji (Chennai)
Jose Claudio Cunha e Silva (Montijo)
Debjani Das (Kolkata)
Mr. Ranojit Karmokar (kolkata)
Katelynn Peterson (New York)
Venu Nair (Thiruvananthapuram)
Tusu Kundu (Kolkata)
Gateway Films Group (trivandrum)