Kamalika Sarkar (Kolkata)
Hasan Najmabadi (Tehran)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Ramkrishna Das (kolkata)
Amol Bhagat (Pune)
Emmanuel Fernandez (kollam)
Ravi Balaji (Chennai)
Jose Claudio Cunha e Silva (Montijo)
Debjani Das (Kolkata)