Promise Umani (Lagos Nigeria)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Ramkrishna Das (kolkata)
Jose Claudio Cunha e Silva (Montijo)
Debjani Das (Kolkata)
Mr. Ranojit Karmokar (kolkata)
Mariana Jones (New York)
Katelynn Peterson (New York)