Mainak Chowdhury (kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Amol Bhagat (Pune)