Katelynn Peterson (New York)
Diyashi Sharma (kolkata)