Rajyapal Singh (Mumbai)
luigi salerno (Naples)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Radu ZERO (Lausanne)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Kevin B. (Fruitland Park)
Supratik Ganguly (Kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Hasan Najmabadi (Tehran)
hasanain alhani (karbala)