Hasan Najmabadi (Tehran)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Debjani Das (Kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Victor Amalraj Banerjee (Kolkata)
Biswendu Nath 
Ramkrishna Das (kolkata)
Amol Bhagat (Pune)
Katelynn Peterson (New York)