Hazar Deniz BG (Istanbul)
Promise Umani (Lagos Nigeria)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Radu ZERO (Lausanne)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Kevin B. (Fruitland Park)
Yogesh Patil (Mumbai)
Gabriel Angulo (Lima, Peru)
Amol Bhagat (Pune)
D.M. FILMS PRODUCTION (Kolkata, Sonarpur)