Kamalika Sarkar (Kolkata)
Radu ZERO (Lausanne)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Kevin B. (Fruitland Park)
Yogesh Patil (Mumbai)
Gabriel Angulo (Lima, Peru)
Amol Bhagat (Pune)
D.M. FILMS PRODUCTION (Kolkata, Sonarpur)
Ammar Ahmed Usmani (Karachi)
Ramkrishna Das (kolkata)