Hasan Najmabadi (Tehran)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Mainak Chowdhury (kolkata)
ASHA EREAL MEDIA (Kolkata)
Debjani Das (Kolkata)
Katelynn Peterson (New York)
Yogesh Patil (Mumbai)
Marcello Villiagram (La Serena)