Promise Umani (Lagos Nigeria)
Uday Bangali (Dhaka)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Supratik Ganguly (Kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Amol Bhagat (Pune)
Ramkrishna Das (kolkata)
Nima Valibeigi (Shiraz)
Ravi Balaji (Chennai)