LASSAAD EL GHAIEB (Los Angeles)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Amol Bhagat (Pune)
Mark Tyler Rénfro (Bangaluru)
Ammar Ahmed Usmani (Karachi)
Santosh Ram (Pune)
RAGHAVA YUVA PRANEETH VARMA 
Nima Valibeigi (Shiraz)
Mr. Ranojit Karmokar (kolkata)